Si69

Si69 ®
Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]polysulfide
صنعت لاستيك به طورمداوم به دنبال كاهش در هزينه ها مي باشد. در برخي موارد كه يك پليمر گران قیمت جهت كاربرد مشخصي مورد نظرمي باشد، آلياژ سازي با يك پليمر ارزان تر با يك پركننده، با استفاده از سازگاركننده يا عامل اتصال(Coupling Agent) هزينه ها را كاهش خواهد داد.

Si69 ®
در طول مخلوط کردن کامپاند با گروه های سیلانول از پرکننده های سفید و فیلر اولترازیل VN3 که دارای درصد بالایی از سیلیس با رنگ سفید به لحاظ نرمی و خاصیت حجم دهندگی و همچنین خاصیت صیقل دهندگی بعنوان فیلرکامپاند در کارخانجات لاستیک سازی مورد استفاده قرار می گیرد واکنش نشان می دهد و در طی ولکانیزاسیون با تشکیل پلیمرهای شیمیایی همراه است که باعث می شود قدرت کشش بیشتر، ماژول بالاتر، کاهش فشرده سازی، افزایش مقاومت سایشی و بهینه سازی خواص دینامیکی، کوتاه زمان ترکیب مواد و کاهش هزینه انرژی ایجاد شود.

سازگاركننده يا عامل اتصال( Si69 ® (Coupling Agent که میتواند الترازیل vn3را به عنوان عامل قطبی به یک عامل غیر قطبی مثل کائوچو سازگار یا متصل نماید و تقریبا در تمام زمینه های صنایع لاستیکی مورد استفاده قرار می گیرد که در آن از پرکننده های سفید حاوی گروه های سیلانول استفاده شده و خواص فنی مطلوب مورد نیاز است.