گسکت ها

لاستیک گسکت

 لاستیک گسکت در لوله کشی های مخازن و پروژه های مربوط به آب کاربرد دارند. نوع مسطح این گسکت ها از ورق لاستیکی بریده می شود. مدل تقویت شده با رینگ فلزی برای فشارهای بالا مناسب می‌باشد. در نوع تقویت شده می توان با جایگزین نمودن بخش لاستیکی از رینگ فلزی بدفعات استفاده نمود.

گسکت لاستیکی
گسکتهای لاستیکی در لوله کشیها مخازن و پروژه های مربوط به آب کاربرد دارند. نوع مسطح این گسکتها از ورق لاستیکی بریده می شود.
مدل تقویت شده با رینگ فلزی برای فشارهای بالا مناسب می‌باشد. در نوع تقویت شده می توان با جایگزین نمودن بخش لاستیکی از رینگ فلزی بدفعات استفاده نمود.
Rubber Gasket
Rubber gaskets are widely used in pipelines, vessels and water projects. The flat gaskets are cut from rubber sheets.
The metal reinforced rubber gaskets are used for higher pressures. As an advantage, the sealing rubber could be replaced, while the metal ring may be reused.
ویژگیهای انواع گسکتهای لاستیکی                   Rubber gasket features
ویژگی ها
محدوده دمایی
سختی
جنس
علامت اختصاری
Characteristics
Service Temperature
Hardness (shore A)
Material
Abbreviation
انعطاف و جهندگی بالا – مانایی فشار عالی ، مقاومت سایش خوب، مقاومت شمیایی متوسط
Good resilience , Compression set, Abrasion resistance and chemical resistance
  -70   120
  65
Natural Rubber
NR
مقاومت ازن عالی ، مقاومت خوب در برابر مواد نفتی و هیدروکربن ها، مقاومت شیمیایی مناسب
High ozone resistance ,good performance in hydrocarbon media , moderate chemical resistance
  -40   121
  70
Neoprene
CR
مقاومت عالی در برابر مواد نفتی ( نفت ، بنزین، گازوئیل و رو غن ها)
   Good Resistance in oil ( kerosene ,gasoline , lub oils)
  -59   121
  80
Nitrile
NBR
مقاومت عالی در برابر عبور گاز ها ، مقاومت ازن خوب، مقاومت شیمیایی عالی خصوصا در برابر مواد قطبی، اسید ها و بازها
Good resistance against gases ,ozone and polar chemicals, acids and bases
  -59   121
  80
Butyl
IIR
مقاومت در برابر ازن عالی ، مقاومت اسیدی خوب، مقاومت قلیایی بسیار خوب
Good resistance against ozone acids
  -20   205
  75
Ethylene
Propylendiene
EPDM
مقاومت سایشی بسیار خوب
Very Good abrasion resistance
  -57   150
  80
Styrene Butadiene
SBR
مقاومت حرارتی و شیمیایی بسیار بالا ، مقاومت اکسید و ازن بالا
Very high thermal and chemical resistance ,good resistance against oxidants and ozone
  -40   100
  80
Viton
FKM
مقاومت حرارتی و شیمیایی بالا
High thermal and chemical resistance
  -55   210
  70
silicon
SI
مقاومت جوی عالی، مقاومت شیمیایی بسیار عالی ، مقاوم در برابر مواد نفتی ، عایق الکتریکی بسیار خوب
Good atmospheric resistance very good chemical suitable for oil ,very good insulator
  -40   140
  50-70
Hypalon
CSM