تایر لیفتراک

تمامی طرح ماشین الات اختراع تولید داخل میباشد و کل طراحی در شرکت اصفهان لاستیک صورت پدیرفته و ساخته شده است و تمامی مواد اولیه در داخل کشور موجود بوده و قابل دسترسی میباشد

این نوع تایر تو پر اسفنجی به طور گسترده در توپخانه و ارتش استفاده دارد و در حمل و نقل و ترابری سنگین کاربرد دارد
جایگذین مناسبی برای تایرها تیوپی و حتی تیوبلسی میباشد زیرا برای تمام موارد چه خودروهای سنگین و چه خودروهای سبك و موتور سیكلت حتی برای دوچرخه هم از این نوع تایر ها نیز كاربرد دارد و استفاده میشود.